Gustafi – Znan da je zima

Gustafi – Vrhi cicarije

Gustafi – Sve me domislja na nju

Gustafi – Sedan dan

Gustafi – Kadi su ta vrata

Gustafi – Ja san kralj

Gustafi – I da san zna

Gustafi – Crna zvizda

Gustafi – Brkica